Druk Path Trek

Trek Duration: 5 Days

Jumolhari Trek

Trek Duration: 7 Days

Jumolhari Loop

Trek Duration: 6 days

Laya Gasa

Trek Duration: 13 Days

Dagala Trek

Trek Duration: 6 Days